Forfatterarkiv: Bjørn Åge Jenssen

Kampanjeinformasjon om #minnasjonalkampanjeopplevelse – lik og del!

Kampanjen #minnasjonalparkopplevelse starter nå. Vi gjennomfører kampanjen for å synliggjøre nasjonalparkopplevelser og spre kunnskap om nasjonalparkene og nasjonalparkkommunene.

Kampanjen består av ulike opplevelser fra x nasjonalparkkommuner som vi poster jevnlig på Facebooksiden vår, Norges nasjonalparkkommuner og vår helt nye Instagramkonto @nasjonalparkkommuner


Vi oppfordrer alle i nasjonalparkkommunene og venner av nasjonalparkene til å følge oss, like, dele og kommentere innleggene våre!

Send eller del gjerne budskapene til aktører som destinasjonsselskap, reiselivsaktører og andre med mange følgere.

Publiseringsplanen deler vi på den lukkede facebookgruppen for Norges Nasjonalparkkommuner. Er du ikke medlem av denne private lukkede facebookgruppen enda, gi oss et vink!

Med sommerlig hilsen
Bjørn Åge Jenssen

daglig leder

Besøksforvaltnings- og vertskapskurs

I 2021 gjennomfører Norges nasjonalparkkommuner i samarbeid med Høve Støtt Hallingdal AS et besøksforvaltnings- og vertskapskurs som går over 2 dager.

Merkevaren «Norges nasjonalparker» har intensjon om mer besøk, økt lokal verdiskaping og bedre vern. Norge ønsker å ta en større andel av det globale naturbaserte reiselivet. Besøkende Norge ønsker å tiltrekke seg er de som verdsetter natur og kultur av høy kvalitet og som er villige til å betale for det.
Forventningene til opplevelsen, hvordan lokalbefolkningen møter dem og de tjenestene de skal gjøre seg nytte av er store. Disse må vi søke å innfri, helst overgå.
Mer besøk vil påvirke kommunene, både infrastrukturen og menneskene som bor i dem. Nasjonalparkkommunene skal være gode steder å besøke og gode steder å bo i. Den globale veksten i reiselivet vil fortsette etter pandemien. Dette utfordrer lokal, regional og nasjonal samfunnsplanlegging. Forvaltningsoppgavene kan ikke løses av myndighetene alene. Både lokalbefolkning, lokale næringsaktører og de besøkende må involveres. Det er mange som kan gjøre en innsats for å ta vare på landskap og kulturarv og disse må involveres i besøksforvaltningen framover. En godt forankret besøksforvaltning i kommunene blir derfor viktig, og med en klar målsetting om å holde seg i forebyggings‐ framfor reparasjonsmodus.

Hvem er målgruppen og hvilken bruk ser man for seg?

Lokale næringsaktører (små bedrifter). Folkevalgte i kommuner og verneområdestyrer, ansatte i kommuner, verneområdesekretariat, besøkssenter, fjellstyrer/Statskog/SNO, grunneiere, ressurspersoner, lag og foreninger kan også delta. Det vil være regionale og lokale variasjoner når det gjelder sammensetting av deltakere.

Målsettingen er å få med berørte parter som kan bidra til god helhetlig besøksforvaltning i kommunene. Hensikten er en bærekraftig samfunnsutvikling som også ivaretar interessene til de besøkende og de som bor i kommunene.

Ta kontakt om din kommune ønsker dette kurset.

Kurs i bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

Kurset gjennomføres av NMBU i 2021 og er utviklet i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Utgangspunktet for kurset er at reiselivet kan forstås som en industri som utnytter det lokale ressursgrunnlaget på linje med andre industrier som f.eks. fiskeri-, olje- og mineralnæringene. Reiseliv krever derfor en tilsvarende seriøs håndtering og forvaltning. Tilbudet om videreutdanning i «Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn» har som mål å bidra til å utvikle en mer helhetlig praksis med kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven som ramme og med fokus på berørte lokalsamfunn.

Mer info og påmelding på https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/40806

VF Rapport 2-2020 Klimatilpasning i nasjonalparkkommunene

Vestlandsforsking har på oppdrag fra Norges nasjonalparkkommuner laget en forskningsrapport om klimatilpasning i nasjonalparkkommunene. I dette forprosjektet er det gjort interessante funn og det danner grunnlag for et evt. hovedprosjekt med start tidligst i 2021. Tilbakemeldinger mottas med takk, spesielt med tanke på innhold i en evt. søknad om et hovedprosjekt. Les rapporten her

Navnendring

Årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 12. juni 2018 vedtok enstemmig at nytt navn på organisasjonen skal være «Norges nasjonalparkkommuner» etter forslag fra Mia Faldmo, Engerdal.

KS har lansert sitt folkevalgtprogram «Verdiskaping med natur og kultur»

KS har utvikla eit tilbod i folkevaltprogrammet som skal vere med og styrke kommunar si evne til å bruke ressursar i utmark til lokal samfunnsutvikling på berekraftig vis. Tilbodet er kome i stand etter at KS vart kontakta av kommunar som såg behovet for eit slikt tilbod.

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med den nye modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Nærmere informasjon på:
http://www.ks.no/arrangementer/ks-folkevalgtprogram/natur-kultur-og-verdiskaping/