Nasjonalparkkommunene er gode steder å bo i og gode steder å besøke.

Bli medlem i Norges nasjonalparkommuner

Som medlem hos oss hjelper vi dere til å bidra til at potensialet i nasjonalparkkommunestatusen og merkevareprogrammet blir oppfylt. Dette kan vi bidra til gjennom å bla. styrke samarbeid på tvers og gi en sterkere felles identitet.

Dra nytte av de naturressursene de har. Bred verdiskaping, tiltrekke seg besøk, og håndtere besøket på en god måte. Det gjør kommunen med sitt lokalsamfunn og lokale næringsaktører. Slik skaper man gode steder å bo i, og gode steder å besøke.

Vi skaper bevissthet, identitet og eierskap til det vi har. Vi tar vare på det og legger til rette for gode opplevelser.

Hovedmål: Bidra til at Norges nasjonalparkkommuner skaper verdier for lokalsamfunn og næringsliv med utgangspunkt i nasjonalparkene.

Å bli en nasjonalparkkommune gir flere fordeler. Man bidrar det til å bevare og beskytte natur- og kulturarven i området. Dette kan øke verdien av lokalsamfunnet og skape nye muligheter for bærekraftig  og regenerativt reiseliv og bærekraftig næringsutvikling. Som en nasjonalparkkommune vil man også kunne dra nytte av ressurser og kompetanse fra nasjonalparkmyndighetene, og samarbeide med andre kommuner og aktører i nasjonalparkregionen. På denne måten kan man bidra til å styrke samholdet og fellesskapet i regionen, samtidig som man tar ansvar for å bevare og forvalte viktige naturressurser for fremtidige generasjoner.

Vi skal bidra til at potensialet i nasjonalparkkommunestatusen og merkevareprogrammet blir oppfylt.  Dette kan vi bidra til gjennom å bla styrke samarbeid på tvers og gi en sterkere felles identitet.

Eksterne aktører og partnere som Innovasjon Norge, KS og Miljødirektoratet ser et stort potensial for verdiskaping knyttet til nasjonalparkene. I mange land er natur et knapphetsgode, og slike typer opplevelser vil øke i verdi. Natur er også etterspurt av et økende segment av folk som flytter dit de kan utøve sine interesser og drive naturbasert aktivitet. Det forventes derfor at både natur og lokal kultur vil få økende attraktivitet framover.

Ved å utvikle et samarbeid på tvers, der kommunene kan drive erfaringsutveksling og kompetanseformidling seg imellom, kan det hentes ut konkrete gevinster av samarbeidet. Her er det mye å hente eksempelvis innenfor besøksforvaltning, planfaglige utfordringer og regionalt samarbeid knyttet til nasjonalparkene.

What`s in it for you?

Som medlem i Norges nasjonalparkkommuner gir vi deg blant annet muligheter til å delta på kurs, sender ut nyhetsbrev, skaper møteplasser, årskonferanse.

Vi kan også gi dere bistand til å lage besøksplan, bistand til å lage handlingsplaner for kommunene, samkjører nasjonale prosjekter, lokale prosjekter, knytte nettverk mellom medlemmene, tilrettelegge for erfaringsutveksling, bistår medlemmene til å opprette nasjonalpark gruppe med folkevalgte kommuneadministrasjon og næringsaktører.

I tillegg deltar vi på høringer, informerer kommunestyrer om foreningen, er sekretariat, samkjører foreningen med andre lignende organisasjoner, løfter nasjonalparkkommunene opp på nasjonalt nivå og samarbeider med miljødirektoratet.