Nasjonalparkkommunene er gode steder å bo i og gode steder å besøke.

Bli medlem i Norges nasjonalparkommuner

Som medlem hos oss hjelper vi dere til å bidra til at potensialet i nasjonalparkkommunestatusen og merkevareprogrammet blir oppfylt. Dette kan vi bidra til gjennom å bla. styrke samarbeid på tvers og gi en sterkere felles identitet.

Som en nasjonalparkkommune og medlem hos oss vil man kunne dra nytte av ressurser og kompetanse fra nasjonalparkmyndighetene og samarbeide med andre kommuner og aktører i nasjonalparkregionene.

Ved å utvikle et samarbeid på tvers, der kommunene kan drive erfaringsutveksling og kompetanseformidling seg imellom, kan det hentes ut konkrete gevinster av samarbeidet. Her er det mye å hente eksempelvis innenfor besøksforvaltning, planfaglige utfordringer og regionalt samarbeid knyttet til nasjonalparkene.

Eksterne aktører og partnere som Innovasjon Norge, KS og Miljødirektoratet ser et stort potensial for verdiskaping knyttet til nasjonalparkene. I mange land er natur et knapphetsgode, og slike typer opplevelser vil øke i verdi. Natur er også etterspurt av et økende segment av folk som flytter dit de kan utøve sine interesser og drive naturbasert aktivitet. Det forventes derfor at både natur og lokal kultur vil få økende attraktivitet framover.

What`s in it for you?

Som medlem i Norges nasjonalparkkommuner skaper vi møteplasser for erfaringsutveksling, arrangerer relevante kurs, holder deg oppdatert om vårt og andres arbeid gjennom nyhetsbrev og arrangerer en årlig konferanse for våre medlemmer.

Bistand til å lage besøksplan, bistand til å lage handlingsplaner for kommunene, samkjører nasjonale prosjekter og lokale prosjekter er også noe av det vi kan bistå med. Vi hjelper til med å knytte nettverk mellom medlemmene, tilrettelegge for erfaringsutveksling og bistår medlemmene til å opprette nasjonalpark gruppe med folkevalgte kommuneadministrasjon og næringsaktører.

I tillegg deltar vi på høringer, informerer kommunestyrer om foreningen, er sekretariat og samkjører foreningen med andre lignende organisasjoner. Vi løfter nasjonalparkkommunene opp på nasjonalt nivå og samarbeider med miljødirektoratet.