Fakta om foreningen

  • Opprettet i 2015
  • 43 medlemskommuner
  • Mottar støtte over statsbudsjettet

Alt du trenger å vite om Norges nasjonalparkkommuner

Her har vi samlet en rekke spørsmål, svar og informasjon som gjør det lett for deg å forstå foreningens arbeid, visjoner og formål.

Norges nasjonalpark-kommuner

Interesseorganisasjon for kommuner med status som nasjonalparkkommune

Foreningen Norges nasjonalparkkommuner

Hva er Norges nasjonalparkkommuner?

Foreningen Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) er en interesseorganisasjon for kommuner som har status som nasjonalparkkommune. Statusen blir gitt av Miljødirektoratet etter noen kriterier.

Daglig leder i foreningen for Norges nasjonalparkkommuner, Bjørn Åge Jenssen.

Foreningens formål
Statssekretær Kjersti Bjørnstad forteller om foreningens formål og rolle.

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling i nasjonalparkkommunene. Det gjøres med grunnlag i merkevaren «Norges nasjonalparker».

Foreningen deltar ikke i forvaltningen av nasjonalparkene.

Foreningen bidrar til å styrke medlemskommunene i arbeidet med å utvikle verdier i arealene som ligger rundt nasjonalparker. Eksempler på dette er å bidra til å legge til rette for fastboende og besøkende
som vil oppleve områdene. Samtidig skal natur- og verneverdier ivaretas.

  

Foreningens verdier

Ekte

Bærekraftig

Verdiskapende

Om å være medlem

  

Ordfører Hilde Anita Nyvoll i Nordreisa nasjonalparkkommune
Organisering

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Foreningen ledes og forvaltes av et styre. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets størrelse og tjenestetid avgjøres til enhver tid av velgende årsmøte. Tjenestetiden for hvert styremedlem er normalt to år, men det kan tas gjenvalg.Kontaktperson i kommunen


Hver nasjonalparkkommune velger en administrativt ansatt som er kontaktperson til foreningen Norges nasjonalparkkommuner. Det bør være en som arbeider med næringssaker i og med at formålet til foreningen er å bidra til lokal bred verdiskaping og næringsutvikling.

Politisk kontakt i nasjonalparkkommunen

Etter hvert kommunevalg blir de folkevalgte i kommunestyrene valgt til forskjellige verv, for eksempel i ulike komitéer, utvalg og styrer. Medlemmene i foreningen Norges nasjonalparkkommuner skal velge en folkevalgt representant og en næringslivsrepresentant til årsmøtet i Norges nasjonalparkkommuner.Ledelse

Bjørn Åge Jenssen er daglig leder i foreningen for Norges nasjonalparkkommuner.

Bli bedre kjent med Bjørn Åge i vårt intervju.Oversikt over medlemskommuner

Se alfabetisk oversikt over de 43 kommunene som er medlemmer av foreningen.

  

Foreningens historie

I 2008 ble etter søknad til den gang Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet, 24 nasjonalparkkommuner og 5 nasjonalparklandsbyer godkjent. Foreningen Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) ble stiftet av 20 kommuner 23. januar 2015, og skiftet i 2018 navn til Norges nasjonalparkkommuner. Pr. 1. januar 2024 teller foreningen 43 medlemmer.Verktøykassen

Når en kommune blir medlem i foreningen får ansatte mulighet til å logge seg på vår digitale verktøykasse. Her kan du finne nyttig informasjon for kommunens arbeid med å arbeide med og utvikle nasjonalparkkommunen.Nasjonalparkkommune

Hva er en nasjonalparkkommune ?

En nasjonalparkkommune har områder som er vernet som nasjonalpark. Kommunen skal aktivt legge til rette for besøkende som vil oppleve nasjonalparkene og områdene rundt, samtidig som natur- og verneverdier blir tatt vare på.

  

Kriterier for å være nasjonalparkkommune

En nasjonalparkkommune har en eller flere nasjonalparker innenfor sine grenser. Kommuner med nasjonalparkareal større enn 1 kvadratkilometer kan til Miljødirektoratet søke status som nasjonalparkkommune. I særlige tilfeller kan kommuner som ikke tilfredsstiller kravet til nasjonalparkareal, også søke om status som nasjonalparkkommune.

Kriteriene for nasjonalparkkommuner er tre-delt:

1.Kommuneplan – Nasjonalparkkommunen skal forankre sin status som aktør under merkevaren   Norges nasjonalparker i sitt planverk

2.Kundereisen –  Nasjonalparkkommunen skal som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker   være med å innfri merkevarens målsetting om mer besøk, økt verdiskaping og   bedre vern

3.Kompetanse –  Økt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap om nasjonalparkkommunen,   verneområdene og god service til gjestene.

  

Hva betyr det å være en nasjonalparkkommune?
Ellen Schjølberg, styreleder og representant for Grane nasjonalparkkommune
Hva er besøksforvaltning?

Besøksforvaltning i nasjonalparkkommunen er å legge til rette for og styre bruken av områder slik at opplevelsen for besøkende, fastboende og den lokale verdiskapingen blir best mulig, samtidig som man ivaretar naturkvalitetene og de som bor i disse områdene.

Tore Tødås, nasjonalparkforvalter i Børgefjell nasjonalpark forteller om forvaltningen i nasjonalparken.

Merkevaren

Merkevaren Norges nasjonalparker

Merkevaren Norges nasjonalparker skal bidra til besøk på en bærekraftig måte. Fokusområdene for merkevaren er økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig (bred) verdiskaping og god besøksforvaltning.

Nasjonalparkene, besøkssenter, nasjonalparkkommunene og nasjonalparklandsbyene er aktører under merkevaren.

Merkevaren har egen nettside, se https://www.norgesnasjonalparker.no/
Merkevaren egen designmanual. Den finner du på https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/

Terje Myklebust i Miljødirektoratet forteller om verdiskaping under merkevaren Norges nasjonalparker

  

Samarbeid om merkevaren
Grane nasjonalparkkommune har et godt og tett samarbeid med najsonalparkforvalter, Statsskog og lokalt næringsliv.

Bruk av kommersielt merke/logo

Virksomheter med geografisk tilhørighet til en nasjonalpark (og i enkelte tilfeller andre verneområder) kan søke om tillatelse til å benytte et spesiallaget merke for denne merkevaren, sammen med logo for egen virksomhet. Logoen kan brukes i markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet etter søknad til nasjonalparkstyret. Portalsymbolet er et registrert varemerke i patentstyret, og kan ikke benyttes av virksomheter uten at dette er godkjent.

Nasjonalpark

Hva er en nasjonalpark?

En nasjonalpark er et avgrenset areal som er vernet for å tavare på et større naturområde. Det skal inneholde særegne eller represententative økosystem eller landskap. Området skal være uten tyngre naturinngrep. Endelig vedtak om nye nasjonalparker og verneområder fattes av Kongen i statsråd etter saksbehandling og høringer.

Nasjonalparkene har egen verneforskrift. Se eksempler her

Hva er besøksstrategi?

Det er krav om at alle nasjonalparker skal ha besøksstrategi. Det er nasjonalparkstyret som er ansvarlig for både prosessen og utarbeidelsen av besøksstrategien. Skal det lages besøksstrategi som involverer kommunen, gjerne som en del av et bærekraftig reisemål, er det viktig at man tar inn besøksstrategien til nasjonalparken slik at besøksstrategiene speiler hverandre.

Nasjonalparksekretariatet

Hvert nasjonalparkstyre har et sekretariat som håndterer administrative oppgaver og forvaltningsoppgaver. Sekretariatet består av en eller flere nasjonalparkforvaltere.

Hva er et nasjonalpark- og verneområdestyre?

Nasjonalparkene har lokal forvaltning. Styremedlemmene kommer fra kommunene og fylkeskommunene med areal i gjeldende park. I tillegg har styret representanter fra reindriften der det finnes. Det er Miljødirektoratet som oppnevner styremedlemmene etter forslag fra kommunene, fylkeskommunene og Sametinget