Nore- og Uvdal

https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/Nasjonalparkkommune

https://uvdal.no/nasjonalpark/

Velkommen til Nore og Uvdal Nasjonalparkkommune

Nore og Uvdal kommune ligger lengst nord og vest i Viken fylke, og er kommune rik på unike naturverdier. Her finner du inngangsporten til Hardangervidda Nasjonalpark fra øst. Hardangervidda Nasjonalpark som er Norges eldste og største nasjonalpark (utenfor Svalbard), ble etablert i 1981. I Nore og Uvdal kommune ligger også deler av Norges største naturreservat i skog, Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Planlegg din neste naturopplevelse hos oss i Nore og Uvdal. Velkommen! 

Velkommen til Hardangervidda Nasjonalpark

Hardangervidda med sine 3422 km2 er et særlig verdifullt høyfjellsområde, og er Norges største nasjonalpark. Hardangervidda er av de mest særprega fjellområdene i Europa med et rikt mangfold av planter og dyr. Flere sjeldne fuglearter har sin vestgrense for utbredelse her. Mest kjent er vidda som levestandard for Europa sin største villreinstamme. Like viktig, men kanskje mindre kjent, er at Hardangervidda er det viktigste leveområdet i Sør-Norge for alpine dukkender som bergand, svartand og sjøorre.

Hardangervidda utmerker seg ved å være vidstrakt, med et stort antall vann og innsjøer. Naturressursene her har vært benytta av folk i flere tusen år, og sporene etter dette er mange. Fremdeles er reinsjakt og fiske viktig for mange som bor i bygdene rundt vidda, og mange av de flotte steinbuene blir fremdeles benyttet til overnatting. Platået har en generell høyde på ca. 1 100–1 200 moh. 

Selve grunnfjellet i de sørøstre delene av Vidda er rester fra et tusen milloner år gammelt fjellandskap som består av prekambriske bergarter som gneis og granitt. Under hele istiden var Hardangervidda dekket av en stor isbre, og da isen trakk seg tilbake la den igjen en vrimmel av større og mindre vann og elver over alt på Vidda.

Elvene mot vest er korte, har kraftige fall og små vann, på østsiden faller vidda svakt med store, langsomme elver og små stryk. Omtrent 3/4 av vannet på vidda blir drenert østover, resten vestover. Nordmannslågen og Bjornesfjorden er de største vannene og utgangspunktet for Numedalslågen.

873 km2 av Hardangervidda Nasjonalpark ligger i Nore og Uvdal kommune. 

Velkommen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

Mellom de to dalførene Sigdal og Numedal ligger Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Opplevelsene er knyttet til gammel skog, kulturminner og historisk bruk i et område som er lite påvirket av mennesker i nyere tid. Trillemarka-Rollagsfjell er med sine 156 km2 et av Norges største naturreservater, og det største skogreservatet. Landskapet karakteriseres av en opprevet og variert topografi med fjellpartier, brede daldrag og småkupert åslandskap.

Store høydeforskjeller har sammen med variasjon i klima og landskap gitt Trillemarka-Rollagsfjell et unikt mangfold i naturtyper og arter. Området strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Sammen med setermiljøer og kulturminner som vitner om generasjoners bruk, utgjør dette et sammenhengende skogområde som er rikt både på naturverdier og kulturhistorie.