Rana

Rana nasjonalparkkommune

Menneskene er avhengige av naturen, men planter og dyr har også en verdi i seg selv. Naturen må brukes slik at vi sikrer at planter og dyr kan eksistere også i framtidens samfunn. Mange steder i verden er naturmangfoldet i ferd med å forsvinne på grunn av menneskenes påvirkninger.

Rana kommune skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljøet. Med bærekraftig forvaltning forstår vi at naturressurser skal nyttes og forvaltes til menneskets beste på en slik måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingsmuligheter.

For å kunne ivareta naturmangfoldet i Rana, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å iverksette målrettede tiltak for å sikre verdifullt plante- og dyreliv her vi bor. Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet.

Rana kommune er nasjonalparkkommune. Deler av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger i vår kommune og det er vi stolte av! Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark og ble vernet 8. september 1989.