Strategigruppen Reiseliv 2030 har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å foreslå forsknings- og innovasjonstiltak til hvordan reiselivsnæringen kan utvikler seg i en mer bærekraftig retning og skape aktivitet i hele landet.

Mandag 3. juni ble rapporten overlevert næringsminister Cecilie Myrseth.

Økt kunnskap for et mer bærekraftig reiseliv

Reiseliv er en viktignæring for Norge, med positive effekter som strekker seg bredt. Næringen gir arbeidsplasser, stedsutvikling og økonomisk verdiskaping. Likevel står reiselivsnæringen overfor utfordringer som klimaendringer, digitalisering og behovet for kompetent arbeidskraft.

Skrevet av Synnøve G. Olsen . Publisert 10. juni 2024

Strategigruppen for Reiseliv 2030 har identifisert 14 forsknings- og innovasjonstiltak fordelt på 6 tematiske områder, for å utløse potensialet i næringen, inkludert grønn omstilling, digitalisering og økt opplevelsesverdi. Målet er et bærekraftig reiseliv som verdsetter natur og kultur, gir attraktive arbeidsplasser og blir verdsatt av besøkende.

Grønn omstilling

 • Pilotprosjekter for grønne transportløsninger
  foreslås.
 • Mer kunnskap er nødvendig for å identifisere de
  mest belastende delene av reiselivet og utforme effektive tiltak for å redusere
  klimautslipp.
 • Målet er å redusere klimaavtrykket i reiselivsnæringen frem mot 2030 og mot klimanøytralitet
  i 2050.
 • Forskningsprosjekter foreslås for å undersøke klimakostnader, turisttrafikkdata, og
  miljøeffekter av cruiseturisme.
 • Pilotprosjekter skal utvikle og teste grønne transportløsninger for reiser i Norge.

Digitalisering

 • Reiselivsnæringens evnetil å tilpasse seg digitalisering vil være avgjørende for dens konkurranseevne og bærekraft. Det er stort potensial i bruk av avansert dataanalyse, som digitale tvillinger, simulering og syntetiske fokusgrupper.
 • Strategigruppen foreslår at Norge blir en del av European Tourism Data Space for å sikre enklere tilgang til data, og etablerer en satsing på kunstig intelligens og datadrevet innsikt for reiselivet.
 • Det er en utfordring å utvikle kompetansetilbud som gjør næringen bedre i stand til å utnytte mulighetene digitaliseringen skaper. Derfor foreslås det et innovasjonsprosjekt for å utvikle og ta i bruk moderne digitale plattformer og læremidler for å utvikle kompetansetilbud for de som jobber i reiselivsnæringen.

Verdifulle arbeidsplasser

 • For å utvikle reiselivsnæringen som en lønnsom og
  attraktiv næring, er det viktig å skape verdifulle, helårlige arbeidsplasser.
 • Gruppen anbefaler også et forskningsprosjekt som skal gi et kunnskapsgrunnlag om hvordan reiselivet kan styrkes som en integrerings- og inkluderingsnæring.
 • Strategigruppen anbefaler et forskningsprosjekt der partene i arbeidslivet deltar. Prosjektet skal se på erfaringer fra andre næringer og utvikle løsninger for å skape flere helårsarbeidsplasser. Disse løsningene skal testes på utvalgte bedrifter og reisemål.

Verdsatt reiseliv

 • Målet om vekst i reiselivsnæringen kan føre til overturisme. Det er derfor nødvendig å planlegge
  for å unngå dette.
 • Det er behov for å videreutvikle modellene for lokal reisemålsledelse. En forsknings- og
  innovasjonssatsing foreslås for å utvikle kunnskap, teste modeller og verktøy for en ny generasjon reisemålsledelser.
 • Det foreslås også å starte innovasjonsprosjekter for å utvikle digitale verktøy som kan bidra til den
  strategiske utviklingen av reisemål og lokalsamfunn.

Foredling og økt opplevelsesverdi

 • For å nå målet om vekst uten økte klimautslipp, er det nødvendig å øke verdiskapingen per besøkende. Dette innebærer også å øke opplevelsesverdien.
 • Strategigruppen foreslår en forskningssatsing som skal bidra til bærekraftig opplevelsesdesign og
  verdiskaping. Dette kan bidra til at besøkende blir lenger, sesongutvikling og
  helårsaktivitet, samt bidra til transformative opplevelser.
 • Det foreslås et forskningsprosjekt for å utvikle et kunnskapsgrunnlag om hvordan bruken av
  sertifiserings- og konsesjonsordninger kan bidra til å øke kompetanse og profesjonalitet for bærekraftige naturbaserte og risikofylte opplevelser i Norge.

Fremtidsutsikter mot 2040

 • En bred fremtidsstudie bør utforske utviklingen av norsk reiseliv med 2040 som perspektiv.
 • Delingsøkonomi og nettbaserte plattformer vil påvirke strukturen i norsk reiseliv, og erfaringer fra andre land bør tas i betraktning.

Barrierer for utvikling

 • Merverdiavgiftssystemet, reisegarantiordninger, behovet for kompetent arbeidskraft og nasjonale sertifiseringsordninger er viktige faktorer å adressere.
 • Reiselivsnæringen står overfor store valg frem mot 2040. Det foreslås å starte en bred fremtidsstudie for utviklingen av norsk reiseliv med 2040 som perspektiv.
 • Det er behov for mer kunnskap om hvordan delingsøkonomien og nettbaserte plattformer vilpåvirke utviklingen og strukturen i norsk reiseliv. Et forskningsprosjekt foreslås for å undersøke nye overnattingstilbud via nettbaserte plattformer og deres betydning for utviklingen av reiselivsnæringen fremover.
 • Prosjektet bør også se på andre lands erfaringer med offentlige reguleringer, skatte- og avgiftsmessige forhold.
 • Strategigruppen har identifisert fire barrierer for fortsatt utvikling i reiselivet:
  • innretningen i dagens merverdiavgiftssystem med mange ulike satser,
  • dagens reisegarantiordning,
  • det store behovet for kompetent arbeidskraft,
  • og behovet for nasjonale sertifiseringsordninger.
Facebook
Twitter
LinkedIn