Gutulia nasjonalpark, Norges minste nasjonalpark. Foto: Jan Nordvalen

Kommuner med nasjonalparkareal på land kan søke Miljødirektoratet om status som nasjonalparkkommune.

Kommuner med status som nasjonalparkkommune kan søke medlemskap i foreningen Norges nasjonalparkkommuner.

  • 103 kommuner i Norge har nasjonalparkareal på land.
  • 43 kommuner er i dag medlemmer.

Foreningens mål, muligheter og potensiale.

Vi skal bidra til å forløse potensialet i nasjonalparkkommunestatusen. Dette kan vi bidra til gjennom å bla styrke samarbeid på tvers og gi en sterk felles identitet under merkevaren Norges nasjonalparker.

Muligheter

Norges nasjonalparkkommuner er en forening og består av medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som nasjonalparkkommune. Statusen er tildelt av Miljødirektoratet etter gitte kriterier. Målet er å stimulere til økt lokal bred verdiskaping og bidra til lokal næringsutvikling med grunnlag i merkevaren «Norges nasjonalparker».

Nasjonalparkene gir mulighet for økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig verdiskaping.
Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som
aktører under merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og muligheter blir oppfylt.

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med
grunnlag i merkevaren Norges nasjonalparker.

Foreningen deltar ikke i forvaltningen av nasjonalparkene.

Stort potensiale

Vi har et stort potensial for å utveksle erfaring og «beste praksis» internt mellom medlemmene, ved å skape arenaer for samarbeid og nettverk, kompetanseformidling og koordinering. Samtidig er det viktig at foreningen har et eksternt fokus, hvor en skal representere nasjonalparkkommunenes interesser overfor sentrale myndigheter og aktører.

Satsningsområder

Legge til rette for kompetanseutveksling og erfaringsdeling mellom medlemmene og andre aktører som kan bidra til foreningens arbeid.

Posisjonere nasjonalparkkommunene som premissleverandør nasjonalt inn mot nasjonale myndigheter og virkemiddelapparat.